Typhoon

9

Xuất sắc

The Experiment: Cuộc Thử Nghiệm

20 người đàn ông tình nguyện bị nhốt lại với nhau trong một nhà tù tách biệt. Trong hai tuần, họ sẽ đóng vai tù nhân và cai tù. Tù nhân buộc phải nghe...